фондови

фондови
capital; assets; funds
————————
funds

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • акумулација — (лат accumulatio) 1. натрупување, 2. екон одвојување на еден дел од добивката на претпријатието за создавање на резервни фондови и фондови за инвестиции …   Macedonian dictionary

  • Срейович, Драгослав — Драгослав Срейович, серб. Драгослав Срејовић (8 октября 1931, Крагуевац  29 ноября 1996, Белград)  сербский историк, исследователь доисторической эпохи, академик Сербской академии наук. Содержание 1 Биография 2 Сочинени …   Википедия

  • евродевизи — екон. посебен паричен пазар со доларски депозити преку кој се врши изедначена дистрибуција на краткорочните фондови меѓу националните економии, што ги подобрува ликвидноста и финансирањето на меѓународната трговија (евродевизи се еврофунтата,… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”